Home

Demokratiet i norge

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert bl.. Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet.. Grunnloven av 1814 deler statsmakten inn i tre, inspirert av Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Den lovgivende makt, som er gitt til Stortinget, den utøvende makt, som er gitt til kongen med.

Valg og demokrati - regjeringen

- Studenter er viktige for demokratiet - Universitetet i

Norges politiske system - Wikipedi

 1. Introduksjon til perioden. Den økonomiske veksten var sterk. Norge bekreftet sin posisjon som et av verdens rike, industrialiserte og moderne land, blant de ti fremste i bruttonasjonalprodukt per innbygger i 1914. Kommunikasjonene (jernbane, damip, telegraf, telefon) bidro særlig. Byene vokste sterkt, bygdene stagnerte i folketall på grunn av utvandring og flytting til byene
 2. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 3. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden

demokrati - Store norske leksiko

De som styrer Norge vil at vi skal tro at vi lever i et demokrati. Norge er i og for seg mye mer demokratisk enn land der LES MER → Odderøyhallen: Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune. 23. oktober 2020 23. oktober 2020 Agder, Stortingsvalg, Valg2021. Kristiansand kommun I Norge har vi av og til også folkeavstemninger om konkrete saker. Folkeavstemninger er et eksempel på direkte demokrati. I Norge er ikke folkeavstemninger bindende, og Stortinget kan velge å ikke høre på resultatet. Siden 1905 har det vært avholdt seks nasjonale folkeavstemninger i Norge, blant annet om Norge skulle være med i EU eller. Norge er blitt rangert som verdens mest demokratiske land i 2018. Det betyr at det kanskje ikke er så lett å få øye på eventuelle utfordringer for demokratiet i Norge som i mange andre land. Det er to typer utfordringer vi kan se etter: Svekket oppslutning og tillit til det demokratiske systemet. Styresettet blir mindre demokratisk og. I Norge har vi tre statsmakter:. Stortinget; Regjeringen; Domstolene; De tre statsmaktene har ulike oppgaver. Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Det vil si at Stortinget vedtar Norges lover, bevilger penger over statsbudsjettet og kontrollerer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak Demokrati; Menneskerettigheter; I union med Sverige. Men Sverige ville ikke at Norge skulle bli et eget land. Sommeren 1814 ble det derfor en kort krig mellom Sverige og Norge. Norge tapte krigen, og måtte da gå inn i union med Sverige. Selv om Norge var i union med Sverige, fikk det norske folket bestemme mye. Norge fikk beholde Grunnlove

Kommunene og fylkeskommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i kommunene, kommunestyrene. Fylkeskommunenes virksomhet har vært underlagt direkte folkevalgt styring siden 1976 Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra Norge er rangert som verdens mest demokratiske land. I et velfungerende demokrati bør det også være andre kanaler for å påvirke beslutningstakere; valget må være fritt og rettferdig. En fri presse, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er andre viktige ingredienser i et velfungerende demokrati Demokratiet i Aten på den tiden var et direkte demokrati, fordi folket selv bestemte og direkte tok avgjørelser. I dag har vi et indirekte demokrati, vi velger representanter til å representere oss i forsamlinger og ved forskjellige avgjørelser. Demokratiet i Norge i dag. Dagens demokrati er et indirekte demokrati, som jeg skrev ovenfor Vi nordmenn elsker demokratiet vårt. Men er egentlig demokrati best? Er det ikke bedre å ha noen flinke folk på toppen som styrer samfunnet

Grunnloven og demokratiet i Norge - minstemme

 1. Demokratiet hadde sitt gjennombrudd på slutten av 1700-tallet i USA og Europa. Demokratiseringen foregikk parallelt med statsutvikling og nasjonsbygging. Hvis du skal sammenligne det som skjedde i Norge i 1814 med den amerikanske og franske revolusjonen, og vurdere hvordan opplysningstidens ideer er å gjenfinne i Grunnloven, kan du lese artiklene over, og disse to
 2. Av disse rangeres Norge aller øverst. 57 land blir karakterisert som demokratier med mangler, 39 er hybridregimer og 52 er autoritære regimer. 3: Historien om demokratisering Den amerikanske statsviteren Samuel Huntington forklarte tidlig på 90-tallet spredningen av demokratiet i form av tre bølger: Den første bølgen startet med demokratiet i USA og talte på det meste 29 demokratier.
 3. Demokratiet slutta å fungere fordi folk ikke lenger stemte med fornuften, men med følelsene, gjerne fordi de hadde blitt påvirka av datidas medier. Dette resulterte i et flertallstyranni hvor folk ikke skjønte hva de stemte på. For selv om man har et demokrati, som stortingsvalgene i Norge

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i. Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge Rike demokratier, som Norge, har opp gjennom historien vist seg forbausende seiglivede. Likevel viser bekymringene rundt det amerikanske demokratiet at rike demokratier med lang tradisjon ikke er.

Demokratiseringsutviklingen i Norge på 1800-tallet - Daria

 1. Dessuten må Norge følge EU-direktiver fordi vi er med i EØS. Hvordan vi skal ta vare på og utvikle demokratiet i framtida, er en stor utfordring. Folk er engasjerte i mange politiske saker, og politikerne bør lytte og bidra til at viktige beslutninger tas i åpne demokratiske fora
 2. Det kan være vanskelig å forstå hva et demokrati egentlig er, når du aldri har opplevd noe annet. Denne filmen tar utgangspunkt i en diskusjon i en familie og gir med den et klart bilde på forskjellen mellom demokrati og diktatur. En hverdagslig situasjon som godt illustrerer komplekse politiske styreformer
 3. Når kommuner og fylkeskommuner blir sammenslått over en lav sko selv der «hele» kommunen motsetter seg det, handler det om at selve demokratiet rystes. Folk opplever at Norge ikke lenger har et folkestyre, at det ikke er viktig hva folkets flertall bestemmer, fordi politikerne uansett driter i hva de mener

Norge er kjent for å ha et velorganisert arbeidsliv, og trepartssamarbeidet er en del av et felles verdigrunnlag i det norske demokratiet. 4) Demokrati som felles verdigrunnlag For at et demokrati skal fungere godt må det være støtte i befolkningen om at demokratiske prinsipper skal følges Norge er et konstitusjonelt demokrati. Det vil si at vi har parlamentarisme med et begrenset monarki. Altså statsoverhodet er kongen, men kongen har ikke noe formell makt. Makten ligger hos folket via Stortinget. Det motsatte av konstitusjonelt monarki er republikk

1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som har makten. Mennesker som bor i et demokrati har både ansvar, frihet, rettigheter og plikter. Eksempler på rettigheter er stemmerett. DEMOKRATI - RETTEN TIL MEDBESTEMMELSE. I Norge tar vi folkestyret for gitt, men de fleste av verdens stater styres av eliter som i ulik grad bryter med demokratiske prinsipper. Bare 11 prosent av verdens befolkning bor i fullverdige demokratier. Ca. 37 prosent lever i ufullstendige demokratier

Det at vi har regelmessige og frie valg her i Norge, der alle som er myndige har stemmerett, er det beste eksempelet på at demokratiet fungerer her til lands. Du kan lese mer om dette på emnet Demokrati her på ung.no, og spesielt artikkelen Norge og demokrati Her finner du oppgaver til ressursen Grunnloven og demokratiet i Norge. Elevene kan ta utgangspunkt i tekstene oversatt til urdu, somali, lulesamisk, sør- og nordsamisk, polsk og arabisk når de jobber med oppgavene At demokratiet ofte ikke lever opp til sine idealer og ikke fungerer godt nok, vet alle. Da kan vi få en kunnskapsbasert debatt om dagens trusler i Norge. Demokratiet er styreformen for folk med temperament på lavbluss - kompromissvillige, åpne, fornuftsstyrte Da Norge fikk demokratiet tilbake - Å stoppe opp ved viktige hendelser og vendepunkter i historien bidrar til bedre forståelse av vår egen tid - og det styrker den demokratiske beredskapen, skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Demokratisk utvikling i Norge fra 1900-1945 Innenfor denne oppgaven skal jeg ta for meg demokratisk utvikling i Norge fra 1900- 1945. Før jeg går nærmere inn på oppgaven skal jeg starte med å nevne noen viktige hendelser blant annet grunnloven, industrien osv Demokratiet framstår ikke som noe utilsiktet eller som et mirakel, men som en rasjonell hendelse i historien, avslutter Ringvej. Emneord: Oldtidens historie, Politisk historie, Språk og kultur, Historie, Litteraturvitenskapelige fag, Klassisk litteratur Av Lars Hof Norge på demokrati-topp På førsteplass kommer Norge, som får 9.80 av 10 mulige poeng. Sverige, som tidligere var på topp, faller ned til fjerde plass. På siste og 167. plass kommer Nord.

Demokratiets utfordringer i vår tid - Aftenposte

Norge Så kommer Moore med noen interessante observasjoner om Norge, et land som sies å tro inderlig på demokratiet, men samtidig stoler dypt på at Staten vil sikre våre interesser. Nordmenn aksepterer tilsynelatende alle mulige inngrep i den personlige friheten, på et nivå landet ikke har opplevd siden den tyske okkupasjonen DirEKTE demokrati til Norge has 1,010 members. Partidiktatur? Når du ser på definisjonene av Demokrati (som vi i Norge tror vi har) - Representativt /.. Den politiske friheten var igjen tilbake i Norge, etter fem års undertrykking. Frie valg og fredelig maktoverdragelse etter valgene er grunnpremisser i demokratiet. At valget kunne gjennomføres bare fem måneder etter at diktaturet ble jaget fra landet, er et viktig symbol på overgangen fra krig til fred, og fra diktatur til demokrati Sveits er et eksempel på en stat med omfattende direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. I Norge har vi i nyere tid hatt nasjonale folkeavstemninger om norsk selvstendighet (1905), monarkiet (1905), innføring av brennevinsforbud (1919), opphevelse av brennevinsforbud (1926), og medlemskap i EF (1972) og EU (1994) Men demokrati betyr altså folkestyre, det vil si at et folk, et demos, styrer seg selv. Forutsetningen for demokrati er med andre ord at det i utgangspunktet finnes et demos. Dette er naturligvis ingen statisk størrelse, men det vi tenker på som et folk, har i alle fall en viss demografisk og kulturell stabilitet

Når demokratiet svikter folk, svikter folk demokratiet. Er folk virkelig blitt mot demokratiet? Og hvis det er sånn, hva i alle dager skal vi gjøre med det Jeg har hittil trodd at vi hadde et reelt demokrati i Norge. Har ristet oppgitt på hodet når jeg har hørt om regjeringer i andre land som har overkjørt sine innbyggere, i trygg forvissning om. Hva skjer med demokratiet i Norge? Vi har det godt i Norge, Norge er et godt land å bo i. Vi har helt klart noen utfordringer i Norge, men generelt har vi gode velferdsordninger og sikkerhetsnett. Kanskje derfor vi ikke har de store politiske demonstrasjoner som vi ser andre steder i Europa? Uansett, det er områder vi kan bli bedre Kan direkte demokrati innføres i Norge? En fullstendig omlegging av vår styringsform er nok utelukket. Men det er enkelte av partiene på Stortinget (FrP, Rødt, SV) som har programfestet økt bruk av folkeavstemning og/eller folkelig initiativ, og Senterpartiet åpner for rådgivende folkeavstemninger

Mange frykter at islam endrer Norge - Islam - VG

1870-1914: industrialisering og demokrati - Norgeshistori

- Moderne demokratier må leve med varige spenninger, uløste konflikter og skiftende maktbalanser, forklarer Olsen. For ham er det nettopp dette som er politikk. Men den politiske kulturen i Norge er konsensusorientert, og det krever kompromisser Demokratiet slår rot i Norge- kapittel 4 Danmark-Norge i krig Mot norsk selvstendighet I union med Sverige Det unge demokratiet Utdrag Danmark-Norge i krig: • Danmark og Norge var de allierte med Napoleon og det mislikte britene sterkt. I 1807 angrep britene København og ranet hele den. Etter Vestromerrikets fall fortsatte det romerske imperiet å påvirke politikken og maktkampen i Middelhavsområdet og midtøsten i fra Konstantins b

Kosmos 8 elevbok utdrag by Fagbokforlaget - Issuu

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

 1. - Demokratiet er i strid med islam. Å kreve at muslimer skal akseptere demokrati, er like ille som å be dem drikke alkohol, mener islamistpartiet Hizb ut-Tahrir
 2. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 3. DEBATT Det liberale demokratiet Ikke tro Norge er usårbart Alle samfunn kan bli autoritære. Jeg har vokst opp med folk med samme politiske sympatier som har formet Polen, Ungarn - og den.
 4. Bak lukkede dører forhandler regjeringen i full fart om en ny handelsavtale med Storbritannia. Det som ligger på bordet i forhandlingene truer mattrygghet og miljø, innskrenker demokratiet og gir storselskapenes lobbyister privilegert tilgang og innflytelse i politiske beslutninger
 5. Introduksjon. Norge er et demokrati, og det fører med seg både rettigheter og plikter. Du må vite noe om hvordan samfunnet fungerer, og forstå hvilke ideer som ligger bak et demokrati - slik at du kan verdsette det å leve i et land med demokrati, og for å kunne aktivt delta i samfunnet
 6. Norge er nok i høy grad ett fungerende demokrati - innenfor den formen for demokrati som har vært den rådende i vår egen tid. Ett direkte demokrati av Athens format tror jeg ærligt alt ikke hadde vært mulig i Norge, slikt samfunnet er i dag.

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Norge er jo ikke lenger et demokrati. Vi har fått en penge-styrt halvkorrupt halvråtten stat der folkets meninger kommer i annen rekke. Det er derfor telefonselgere fortsatt får lov å plage folk selv om rundt 99% av folket er imot det. Det er derfor det fortsatt deles ut 100.000 tonn uadressert reklame til folk som ikke ønsker det hvert år Svensk dokumentar frå 2018. Demokratiet er i fare. Politikarar druknar i administrative oppgåver, truslar og hat. Ikkje-valde ekspertar styrer stadig meir. Og antidemokratiske idear vinn terreng. Med: Jan Scherman. Regi: Martin Jenefeld Folkeavstemninger over enkeltsaker i Norge er i utgangspunktet rådgivende for Stortinget, men det er tradisjon for at Stortinget følger folkeviljen når det først har spurt. 500.000 stemte for og 300.000 i mot. Alkoholforbruket i Norge i mellomkrigstiden var forøvrig lavt i forhold til mange andre land

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er studentorganet for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Siste fra SDSN How are you getting by? Hvordan har en internasjonal student det egentlig på USN? Studentdemokratiet har i samarbeid med USN og SSN ønsket å finne ut av dette Siden Grunnloven av 1814 har demokratiet i Norge utviklet seg gradvis til det vi kjenner i dag, og det fortsetter å utvikle seg. Demokrati er ikke en ferdig tilstand, men en evig prosess som er avhengig av at folk respekterer spillereglene, engasjerer seg og deltar Demokrati; kupp; Latin-Amerikagruppene i Norge Kontakt. LAG Norge. Kolstadgata 1 0652 Oslo, Norge info@lagnorge.no brigade@lagnorge.no. LAGs kontonummer: 7874 05 53150 LAG Brigades kontonummer: 7874 05 38 755 Kontigenter innbetales til 1503 12 55446. Meld deg på vårt nyhetsbrev 04:21 Verden Orkanen Eta tiltar i styrke - treffer Mellom-Amerika tirsdag 03:59 Verden Biden siste ord for kvelden: - Det er på tide å ta tilbake demokratiet 03:58 Norge Legeoppgjøret kan havne i rettssalen 03:50 Verden Twitter fester advarsel ved Trump-melding om vold i gatene etter valgjuks 03:35 Verden Over 50 jihadister drept i fransk luftangrep i Mali 03:14 Verden Trump inne på.

Walid al-Kubaisi maner til toleranse selv der toleranse

USAs demokrati i krise Mistilliten til amerikanske politikere er dyp, og fremtiden for demokratiet i USA ser ikke lys ut så lenge manipulasjoner og pengenes innflytelse brer om seg i systemet Introduksjonsoppgave: Diskuter kort hva dere forbinder med demokrati før dere begynner å jobbe med bakgrunnsstoffet.Hva betyr det for deg at du bor i det landet som rangeres som verdens mest demokratiske? Hva synes du er bra med demokratiet, er det noe som ikke er bra, og hva synes dere om de folkevalgte politikerne i Norge Sårbart demokrati: Polariseringa av amerikansk politikk er ein fare for demokratiet. Utfordringane med å byggje tillit til mellom folk, Norge verdens mest demokratiske land

Demokratene - Trygghet og samhol

Demokratiet står fortsatt støtt i store deler av verden, påpeker de svenske forskerne. Over halvparten av verdens befolkning lever i demokratier. - Likevel er de tendensen urovekkende, skriver de i studien. - Tallet på demokratier som blir dårligere fortsetter å øke i like stor grad som de demokratiene som forbedrer seg Når det gjelder demokrati forstått som en statsform med folkestyre har det de siste 20 årene blitt svekket på bred front. Vår konklusjon er helt entydig. Beslutningskjeden er svekket, fra bunn til topp, slo Østerud fast Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen og alle undervisningsoppleggene på denne siden reflekterer prinsippene i dette temaet. Undervisningsoppleggene har ulik lengde og innhold, men felles er at de skal stimulere deg til å bli en aktiv medborger, og gi deg kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge Med 9,87 poeng av 10 mulige topper Norge listen over de 167 landene som er med på indeksen. Island ligger like bak, viser The Economists demokratiindeks.. Sverige følger på tredjeplass som det mest demokratiske EU-landet, fulgt av New Zealand Demokrati kan oppfattes på ulike måter. Aktuelle nyhetsoppslag viser stadig vekk at det er mer enn valg. Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har avslørt at statsministeren i Malaysia plasserte flere hundre millioner dollar fra offentlige fond og selskaper i lommene på stesønnen. Denne brukte pengene på luksuseiendommer på Manhattan og i Beverly Hills (California)

KAMPEN FOR FRIHET OG DEMOKRATI. Opplysningsfilosofene trodde på fornuften og var opptatt av ideer om frihet. Kunnskap om vitenskap, politikk og filosofi skulle ut til folk. - Rousseau: En regjering eller en fyrste skal være et redskap for allmenviljen. - Folket befaler, og den utøvende makt adlyder Ledelsen i Kina, USA og Norge har jo et felles mål: sørge for at folket er så fornøyd at de ikke bruker sin folkemakt til å ta landet sitt tilbake. Demokrati er farlig de Slik har det vært i Norge i over 2000 år: Det finnes skriftlige samtidskilder om hvordan de germanske stammene hadde utviklet egne, effektive politiske organisasjonsformer med helt lokale tingordninger, hvor hver fri mann kunne legge frem sine saker og meninger. 5 Her eksisterte ikke noen statsmakt, slik at tingsystemet i seg selv kan sies å ha vært et uttrykk for den tids sivile samfunn

Hva er demokrati? - Ung

B. Demokrati og diktatur (15 min) Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavla. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske eksempler på land og regimer de forbinder med demokrati og diktatur. Elevene går sammen to og to og fyller inn stikkord som beskriver landene de har skrevet ned. Ha en kort gjennomgang i plenum Demokrati bidrar over tid til fred, sikkerhet og økonomisk vekst samtidig som sentrale menneskerettigheter ivaretas. Derfor støtter Norge demokratiutvikling i land hvor demokratiet står svakt Demokrati og stemmerett: Potensialet for å mobilisere flere ved lokalvalg er stort, mener valgforsker. Følg utviklingen av demokratiet i Norge etter 1814 i denne tidslinjen. Historie: Demokratiet i Norge (1814-2014) Ndla: utfordringer for demokratiet; Introduksjon: Demokrati, rettsstat og menneskerettighete Norge er et konstitusjonelt demokrati. Det vil si at vi har parlamentarisme med et begrenset monarki. Statsoverhodet er kongen, men kongen har ikke noe formell makt. Makten ligger hos folket fordi folket har stemt fram politikerne som jobber på Stortinget Valg og demokrati i Norge; Å spleise på gave * Vi skriver. CV; SMS. SMS skole og arbeid; SMS venner og familie; SMS lege og tannlege; Se film om SMS; E-post. Formell e-post; Uformell e-post; Søknad; Årstider og vær. Årstider i Norge; Vår. Vår i Norge; Sommer. Sommer i Norge; Høst. Høst i Norge; Sopp; Vinter. Vinter i Norge; Reflek

Utfordringer for demokratiet / Spørsmål og svar / Nord-Sør

demokrati norge knutsen hvor demokratisk er egentlig norge? definisjon og demokrati enkelte mener demokrati defineres etter hvorvidt bestemte institusjoner. Logg inn Registrer; Gjem. Demokrati i Norge. Om det norske demokratiets utvikling. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Komparativ Politikk (STV1300) Opplastet av I 1814 fikk Norge en grunnlov, og med denne grunnloven ble det slutt på eneveldet, og man fikk rettigheter som for eksempel stemmerett og ytringsfrihet. Men utviklingen av demokratiet i Norge stoppet ikke der - det har vært en lang prosess, og demokratiet er stadig i utvikling; vi er ikke ferdige Avstanden mellom folk og folkevalgte blir større. Nøkkelen til at vi har nokså høy politisk deltakelse i Norge, er fordi vi har tillit til at det å engasjere seg betyr noe. Når tilliten settes under press på ulike områder, rammes i første rekke politikere, dernest demokratiet. Politikk handler om fornuft og følelser Hun syntes det var interessant at konferansen fokuserte på demokratiet og hadde en del å si om den oppfatningen vi Norge har av oss selv og vårt demokrati. Haaland Matlary mente blant annet at terrorisme er den minste trusselen vi har i dag siden en terrorhandling sjeldent fører til destabilisering av demokratiet

Demokrati er et gammelt ord. Vi vet for eksempel at det ble brukt av Perikles, som var en av de viktigste politiske og militære lederne i bystaten Athen på 400-tallet før vår tidsregning. Direkte oversatt fra morsmålet til Perikles betyr demokrati «folkestyre». Forfatter: Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge Norge IDAG arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk og etter Redaktørplakaten. Norge IDAG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering fra idag.no for publisering andre steder er ikke tillatt uten avtale Indirekte demokrati (også kalt representativt demokrati), folkestyre basert på at borgerne velger representanter til å foreta politisk beslutninger. Konkurransedemokrati, demokratiteori som legger vekt på at innbyggerne skal velge mellom konkurrerende eliter (partier) ved offentlig valg, men deretter overlate til de folkevalgte å styre uten å blande seg for mye inn i konkrete politiske. Demokrati er ikke en ferdig tilstand, men en evig prosess som er avhengig av at folk respekterer spillereglene, engasjerer seg og deltar. Hver dag blir det ført en kamp for demokratiet gjennom arbeid og engasjement i organisasjoner, politiske parti, i kommunestyre, i Stortinget, i rettssaler, på skolen, på arbeidsplassen og i den offentlige debatten der alle kan ta del

Marius Vøllestad Bø vgsJagland hedret med den franske æreslegionen - Dagbladet

Video: Fordeling av makt - stortinget

Demokrati betyr folkestyre, at folket bestemmer hvordan samfunnet skal være. Den politiske makten ligger hos hele folket og ikke hos noen få personer. Flertallet skal altså bestemme, men likevel skal mindretallet også få lov til å uttrykke sine meninger. I et demokrati må det være flere politiske partier man kan stemme på EU motarbeider direkte og indirekte demokrati, selvstendighet, et trygt arbeidsliv og gode velferdstilbud i Norge. Stadig nye direktiver tres ned over vårt land som kan bidra til å fremme sosial dumping, arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet, svekke norske velferdsgoder, redusere norsk selvråderett og undergrave fagbevegelsens betydning Oktober fra Popayán, Cauca, med flere stopp underveis i sin ferd mot hovedstaden Bogotá. Marsjen har base i fire punkter: freden, livet, territoriet og demokratiet, forteller Andres Tintinago, som var på solidaritetsbrigade hos LAG i Norge i 2018 gjennom Norec For Norge er det viktigere at USA s demokrati består enn om det blir Trump eller Biden, skriver Aslak Bonde. Dystre utsikter: Det er helsetilstanden til de demokratiske institusjonene i USA norske politikere virkelig bekymrer seg for, skriver Aslak Bonde

 • En chantant.
 • Middle finger copy and paste.
 • Ekstracellulær matriks funksjon.
 • Collies amerikanische linie welpen.
 • Kolbjørn selmer skatt.
 • Nordfjellet ringvassøya.
 • Just b durlach.
 • Likestilling engelsk.
 • Trønderbilene levanger.
 • Fonetiska alfabetet svenska.
 • Kjerringråd mot flått på katt.
 • Badetøy barn nettbutikk.
 • How long eagles.
 • Binz weinhaus baum.
 • Senat roma.
 • Sehenswürdigkeiten an der saale.
 • M6 bmw.
 • Lage selv møbler.
 • Flekket tyvbille.
 • Post modernism.
 • Ij scan utility software.
 • Husfliden trondheim kurs.
 • Inverter klime iskustva.
 • Orkanen katrina snl.
 • Der herr der ringe: die gefährten länge.
 • Weight of longsword.
 • Lin sengesett 140x220.
 • Grimstad kommune ledige stillinger.
 • Ski vgs alle ansatte.
 • Action knutselspullen.
 • Na boom fürstenfeld fotos.
 • Hartz 4 antrag berlin.
 • Opal wirkung psyche.
 • Batteri booster biltema.
 • Antall felte rådyr.
 • Echinacea apoteket.
 • Scott sykkel norge.
 • Sehenswürdigkeiten an der saale.
 • Blocket båtar blekinge.
 • Infeksjon etter bukplastikk.
 • Tren sammen 2.