Home

Kvikkleire oslo

Norske byer er bygget på kvikkleire. Flere områder i norske byer er bygget på kvikkleire. Blant annet ligger Oslo og Trondheim i områder som i istiden lå under havnivå. Da isen trakk seg tilbake og jorda hevet seg, for om lag 10.000 år siden, har strømming av vann vasket ut salt og ført til at kvikkleire har blitt dannet Kvikkleire er veldig ustabil og kan føre til store skred. Flere nyheter fra Oslo og Viken. Tenner lys for Grunnlovens paragraf 112. Drammen innfører smittevernpåbud Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag har hevet seg og blitt fastland. Siden landet har steget inntil 180 meter, vil det si at vi ikke finner kvikkleire høyere enn ca 180 meter over havet i Trøndelag

Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire

Ved Bekkelagskredet i Oslo i 1953 omkom fem personer i kvikkleireskred som tok med seg deler av Østfoldbanen og 100 meter av Mosseveien. Kvikkleirekredet i Sokkelvika i 1959 på vestsiden av Reisefjorden i Nord-Troms startet på sjøbunnen og forplantet seg inn på land. Ni menneskeliv gikk tapt Kvikkleire. Kartlegging av fare for kvikkleireskred Plan for skredfarekartlegging legger rammene for skredfarekartlegging i åra framover, og vere et grunnlag for prioriteringane med omsyn på farekartlegging for ulike typar skred. Det er også 0368 Oslo. NVEs beredskapstelefon. 909 92 23 Blant annet ligger Oslo og Trondheim i områder som i istiden lå under havnivå. Etter at isen trakk seg tilbake, og jorda hevet seg, for om lag 10 000 år siden, har strømming av vann vasket ut salt og ført til dannelse av kvikkleire NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi Ved hjelp av få klikk kan hvem som helst nå avsløre kvikkleire, løsmasser, leire eller sand over hele landet. Mener data er fremtiden - Foreløpig består databasen av data fra et landsdekkende datasett fra Statsbygg, samt et område i Oslo levert av kommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen

90.000 bor på kvikkleire i Norge - NRK Oslo og Viken ..

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt. Hva gjør vi når vi finner kvikkleire? Kunnskap om grunnforhold er avgjørende å ha før ny jernbane kan bygges. I Norge avdekkes kvikkleire ofte, noe Bane NOR tar på største alvor. På denne siden finner du informasjon om kvikkleire Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska under marin grense.Dette er leire som er avsatt med en intern gitterstruktur i et marint miljø, deretter har salt blitt vasket ut av ferskt grunnvann etter at landområdene hevet seg etter siste istid.Når saltet som sørger for elektrostatiske bindinger mellom leirepartiklene er vasket.

Kvikkleire er et resultat av vår lange geologiske historie. Den gråblå massen er dannet under og etter siste istid. I et geologisk perspektiv er derfor avsetningene svært unge. For eksempel stiger jordskorpa ved Trondheim og Oslo ca. fire mm i året Skrevet av Nina Aasmundsen og Hedda Nossen. I fjor fylte Østfoldbanens vestre linje mellom Oslo og Halden 140 år. Den er viktig for bosettingsmønster, trafikkavvikling og arbeidsmarkedet i den sørøstre delen av Viken, og tilbudet blir stadig mer etterspurt

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart Norges geologiske

 1. Kvikkleire er leire* med «kvikke» egenskaper. Det vil si et finkornet sediment hvor kornstrukturen kan kollapse selv om sedimentet i utgangspunktet er ganske fast. Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som væske hvis den blir overbelastet og omrørt, hvorved den løse kornstrukturen kollapser
 2. Det er kjent at det er mye kvikkleire i grunnen i dette området, og nede ved havnen er det spesielt ille. Flere nyheter fra Oslo og Viken. Ransaket bolig i Spydeberg etter trusselsituasjon
 3. Se bolig­marked, pris­utvikling, bolig­pris, solgte boliger, bolig­pris­statistikk, bolig­pris­utvikling og eiendoms­priser i Oslo og Norge. Lagre overvåkinger for å bli varslet om nye salg i et område eller på en adresse. Slik gjør du det - kom i gang! Logg inn for overvåking; Les om Eiendomspriser.n
 4. Veiledning til alunskiferkart Det er NGU og Strålevernet har i samarbeid laget alunskiferkart, som dekker områder med alunskifer i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. Alunskifer er en versting i radonsammenheng. Bergarten er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon.

NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat Produktark: Kvikkleire BESKRIVELSE Kartene gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred. Sonene er identifisert og avgrenset ved kvartærgeologisk kartlegging (for å identifisere områder med marin leire), geoteknisk vurdering av topografi og grove, geotekniske undersøkelser Gjennom samarbeid med Oslo universitetssykehus, næringsliv og innovasjonsmiljø skal det skapast innovasjon, næringar og arbeidsplassar. (Kjelde: UiO) - Det er ikkje noko i vegen for å byggja på kvikkleire, men no ser me meir enn det undersøkingane viste, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Uniforum dagen etter kvikkleire, med betydelig lavere innblandingsforhold enn «læreboka» Rask re-belastning (få timer) kan gjøre det overflødig å forsterke kvikkleira under et fundament . 10.06.2014 . Kalk/sement-peling For å gjøre leira fastere der det behøves i bunnen unde

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Kvikkleire er leire med «kvikke» egenskaper, det vil si at den blir flytende ved omrøring. Kvikkleire blir dannet når det salte porevannet i leira blir byttet ut med ferskvann. Denne utvaskingen tar lang tid. Kvikkleire kan være ganske fast, men når den blir belastet for mye, kan leira bli flytende og et skred kan bli utløst Den består av denne nettsiden om kvikkleire, den dramatiske kortfilmen om kvikkleire som du finner over her, og informasjonsfoldere som du kan laste ned under denne artikkelen. Ved å klikke deg rundt på nettsiden her, kan du få vite mer om hva kvikkleire egentlig er, og hvordan vi planlegger og bygger trygt der kvikkleire kan forekomme - Statsbygg sier at det ikke er uvanlig med kvikkleire i Oslo. De takler normalt dette uten at det får alvorlig konsekvenser for prosjektet. Det er fortsatt ikke gjort konkrete undersøkelser på. kvikkleire - 320 bygninger i Oslo ligger på po-tensielt farlig grunn», mens Teknisk Ukeblad fyller overskriftene med «Kvikkleire i Norge - Over 10.000 eneboliger på farlig grunn». Et korthus fra istiden For å forstå kvikkleire og dens oppførsel må vi tilbake til siste istid, for cirka 10.000 år siden Statsbygg ble overrasket av kjent kvikkleire . Grunnforholdene gjør at Livsvitenskapsbygget på Gaustad blir betydelig dyrere enn forutsatt. Regjeringen vil ikke betale mer, Det nye Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo er ennå ikke mer enn en byggegrop

Pass på! Her er det kvikkleire-fare! – VG

Nærhet til Oslo. Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet sier at funnet av kvikkleire var ukjent da Faremo i desember 2012 besluttet å bygge politiets. Nyhetssaker innen: kvikkleire. Kan ha hatt hundretusener i ubetalt lønn Karvesvingen 1, 0579 Oslo; Sentralbord: 24 00 10 00. Kundeservice Dagbladet Pluss: 24 00 10 00 - tast 2 T-banen i Oslo er Norges eneste tunnelbane og utgjør sammen med trikken i Oslo og Vys tog det skinnegående kollektivtransportsystemet i Oslo og Bærum.Selv om T-bane er en forkortelse for tunnelbane, går store deler av banens spor over bakken, særlig utenfor sentrum. T-banen har 101 stasjoner i drift, hvorav 17 ligger innendørs eller under bakken Delta på konferansen og bli orientert om tunnelprosjektene som er under planlegging i Oslo fremover. Både norske og internasjonale aktører forteller om spennende utfordringer og mulige løsninger. Vi kan nevne vanskelig geologi, strenge krav til innlekkasje, alunskifer, kvikkleire kombinert med strenge krav til støy, støv og utslipp av alle slag

Kvikkleire er en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse. Det er ingen fasit på hvor mye vekt som trengs for å utløse nye ras, opplyser Nittedal kommune på sine hjemmesider.Ifølge fagfolk fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) kan kvikkleireskred spre seg raskt til større områder Emneord: Farekart, kartleggingsplan, kvartærgeologiske kart, kvikkleire, kvikkleireskred, marin grense, regional kartlegging, skredfarekartlegging Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 Internett: www.nve.no August 201

Bygget skulle også bli hjertet i Oslo Science City, som er Oslo kommunes nyetablerte innovasjonsdistrikt mellom Majorstua og Rikshospitalet. Men i august 2020 måtte Statsbygg altså fortelle at det var funnet mer kvikkleire på byggetomten enn forundersøkelsene hadde avdekket Kvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal Et jordras som gikk ved Li mellom Hagan og Slattum i Nittedal ødela blant annet kommunens hovedvannledning. Beboere i nærheten av rasområdet er evakuert på grunn av frykt for flere ras Geoteknisk redegjørelse for KVU vegforbindelser øst for Oslo. 33 276544 - 6655883 0231 Skedsmo Tine Sæther Tebarek Ahmed 2019-01-30 Strategi og utredning avdeling v/Dahl Lars Kristian 10 2 kvu, vegforbindelser øst for Oslo, kvikkleire Vegteknologi og geofa

Video: Kartlegging - NV

0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Epost: nve@nve.no Internett: www.nve.no Høringsdokument nr 3-2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred Dette er høringsdokumentet for revisjon av NVE Veileder 7/2014. Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper skal utredes og tas hensyn til Oslo Restaurantanmeldelser - Må ta hensyn til funn av kvikkleire når nye byggeprosjekter skal igangsettes. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.:. - Områder der det kan tenkes å være kvikkleire er innenfor marin grense. Det vil si områder som var dekket av vann under istiden. I Oslo gikk sjøen opp til 220 meter høyere enn i dag, i.

Alunskifer, svart karbonholdig leirskifer, en bergart som finnes i Oslofeltet, på Bornholm og flere steder i Sverige. Den er dannet ved forsteining av et oksygenfattig bunnslam i et hav som hadde trengt inn over et utplanert grunnfjellsområde for omkring 500 millioner år siden. I Oslo danner alunskiferen et ca. 50 meter tykt lag, som ligger i dagen flere steder i sentrum, under Botsfengslet. - Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir et kvikkleireskred, skriver NVE. Etaten skriver at kvikkleireskred som regel utløses som regel av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid Oslotunnelen er en jernbanetunnel fra Oslo S til Skøyen stasjon som binder sammen de vestlige linjene med de østlige. Tunnelen er 3 632 meter lang og har to spor. Ved Nationaltheatret er det en underjordisk stasjon, Nationaltheatret stasjon.Deler av strekningen deler tunnelen trasé med T-banen, der T-banen går i én etasje mens jernbanen går i etasjen under Les også: Nye luksusboliger i Oslo bygges på 9000 meter med stålpæler; Store mengder kvikkleire. Midt på 70-tallet ble det gjort store utfyllinger ved Lierstranda, rett bortenfor Brakerøya, til byggingen av ny tømmerterminal for Tofte Cellulose

Follobanen forsinket: Kvikkleire og italiensk konkurs koster milliarder Follobanen blir 2,2 milliarder kroner dyrere og ett år forsinket. Den havarerte italienske entreprenøren Condotte forklarer ifølge Bane NOR 1,6 milliarder kroner, mens dårlig grunn og kvikkleire både i Gamlebyen i Oslo og på Ski får skylden for resten Derfor er kvikkleire farlig . Uforstyrret er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til tynn suppe. Her er forklaringen DMR Miljø og Geoteknikk ASMaridalsveien 163N-0461 Oslo Tlf. [+47] 22 12 02 03 oslo@dmr.as Alle medarbeidere tilknyttet vårt kontor i Oslo Bjarni B. Kristjánsson Geotekniker +47 902 33 593 E-mail Carina Øraker Kjenne Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiverMiljø- og sikkerhetsrådgiver +47 926 67 470.. Kartlegging og vurderinger i kvikkleiresoner. Faregradsvurdering av kvikkleiresoner, og geoteknisk vurdering i forbindelse med f.eks. byggesøkna Beboere i opp mot 30 hus er evakuert etter at det gikk et jordras ved Hagan i Nittedal. Det er fare for flere ras, og det er uklart når folk får flytte hjem

Kvikkleire har gitt kostnadsøkning i Nye Veier-prosjekt - tar ut tunnel i ny reguleringsplan Den planlagte tunnelen i Hommelvik er tatt ut i forslaget til ny reguleringsplan. Mer kvikkleire enn antatt har dratt opp kostnadene i prosjektet DigitaltMuseum is a common database for Norwegian and Swedish museums and collections. It provides access to more than four million photographs, objects, works of art and buildings

Faresonekart - kommuner - NV

Alunskifer - bergartenes sorte får Det er stort behov for godkjente deponier for alunskifer - en bergart som kan sove fredelig i flere hundre millioner år, men den kan bli både sur, giftig og kostnadsdrivende hvis den graves opp eller forstyrres på andre måter Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv. Universitetsledelsen snur nå alle steiner for å finne en løsning som kan realisere livsvitenskapsbygget og visjonene det springer ut av. Det store bygget i Gaustadbekkdalen skulle stå ferdig til innflytting sent i 2024, men i august oppdaget Statsbygg at byggetomta inneholder mye mer kvikkleire enn opprinnelig antatt - så mye at kostnadene til grunnarbeider ville stige kraftig

Nå kan du sjekke grunnen der du vil bygge med et - Tu

smp-stories-top-widget. Det er Trøndelag som historisk sett har vært utsatt for de største kvikkleireskredene, melder NRK.. Siden Rissaraset i 1978 har det vært vanlig å kartlegge hvor det kan finnes kvikkleire, men det har ikke vært gjort omfattende undersøkelser på Vestlandet ennå, selv om geologene mener det kan være betydelige farer i regionen Mye kvikkleire i Mosseregionen - Så lenge kvikkleiren får ligge i ro, utgjør den ingen fare. Men vi må naturligvis ta hensyn til funn av kvikkleire når nye byggeprosjekter skal igangsettes Flom, erosjon, skred, kvikkleire Norges vassdrags-og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 Internett: www.nve.no Februar 200 DMR Miljø og Geoteknikk gjennomfører grunnundersøkelser som brukes til geoteknisk kartlegging og prosjektering, f.eks. til eneboliger, veger, bygg, konstruksjoner og kartlegging av kvikkleire

kvikkleire - Store norske leksiko

Kvikkleira, den lumske og usynlige fare som har ført til mange store leirras, er et resultat av vår geologiske historie. De spesielle grunnforholdene med kvikkleire oppstår i saltvannsleire (marin leire) som har blitt hevet til tørt land etter siste istid Publisert: 19.10.2020 10:38. Sist endret: 19.10.2020 11:10. Direktøren ved Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo understreker hvor viktig realiseringen av byggeprosjektet Livsvitenskapsbygget er for institusjonens samfunnsoppdrag Program for økt sikkerhet mot leirskred . Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire : 20001008-2 31. august 2001 . Revisjon 3 8. oktober 200

Hva får kvikkleire å si for ny norsk veiplan?

Kvikkleireskred - NV

Problemet er at NVE meiner det er gjort mangelfull vurdering av naturfare knytt til potensiale for områdeskred av kvikkleire. Dersom det vert gjort ei tilstrekkeleg vurdering av fare for områdeskred av kvikkleireskred, pb. 624 Sentrum, 0106 Oslo. Møre-Nytt har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider det vert lenka til Noe uforutsett kvikkleire dukket opp, og på noen partier av vegen måtte vi drenere og forsterke lagene mer enn beregnet. Ellers har det vært et komplekst og veldig fint anlegg. Det er ikke så mange meter veg, men det er mange elementer i tillegg, sier han. Postboks 380 Sentrum 0102 Oslo. TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for forebygging av ras og skredulykker, og direktoratet har kartlagt rundt 1.800 soner med kvikkleire. I disse sonene bor det rundt 60.000 mennesker. I samarbeid med kommunene pågår det sikring av de områdene hvor det står bygg. - Områder med hus er prioritert

Kvikkleire kartlagt i Oslo : Bygg

 1. Østfoldbanen (tidligere Smaalensbanen) er en jernbanelinje som går fra Oslo, gjennom vestre del av Follo og Østfold til riksgrensen ved Kornsjø, der den går inn i Sverige som Dalslandsbanen.Mellom Ski og Sarpsborg er banen delt i to linjer, Vestre og Østre linje.. Østfoldbanen betjenes av linjene L2 Stabekk-Ski, L21 Stabekk-Moss, L22 Skøyen-Mysen-() og R20 Oslo S-Halden-()
 2. 0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR Flere mottakere. Se mottakerliste Vår dato: 27.11.2019 Deres ref.: Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresone
 3. Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak
 4. Derfor er kvikkleire farlig. Får den ligge i ro er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til suppe. Her er forklaringen
 5. NTB Kommunikasjon | Din kommunikasjonsplattform | Publisering, distribusjon og måling av dine nyheter, pressemeldinger og børsmeldinge

Kvikkleire - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Kvikkleire, hva er det og hvor kommer det fra? Anders Bjodal, senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat . TEK17, hva skjer'a? Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. 10.45. PAUSE. 11.00: Skred, flom og kvikkleire - nye veildere fra NV Kvikkleire (ca. 1980-): fare- og risikoklassifisering www.skrednett.no Sikringstiltak (NVE) Kvikkleire: nye kart i Oslo-området. Nye skredkart. Karttype Kvikkleire og Børsa · Se mer » Bekkelagsraset. Helge Skappel, Widerøes Flyveselskap Ukjent / Riksarkivet Bekkelagsraset var et leirskred som rammet Bekkelaget i Oslo 7. oktober 1953. Ny!!: Kvikkleire og Bekkelagsraset · Se mer » Botn (Rissa) Botn (også kalt Rissa-Botn og Botnen) er en innsjø i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Ny!! Read the latest magazines about Kvikkleire and discover magazines on Yumpu.co

Kvikkleire - Bane NO

Kvikkleire - Wikipedi

 1. asjonskomiteen delt i synet på Petter Eide Koronasmitten fortsetter å øke i Oslo - ny smitterekord satt i går Mer regn i Oslo enn i Bergen for.
 2. Det er et langt større innslag av kvikkleire i grunnmassen enn antatt. Hva resultatet blir, er ikke besluttet ennå. Byggingen skal etter planen være ferdig i slutten av 2024. - Mesteparten av fundamenteringsvirksomheten vår ligger på Øst- og Vestlandet, og vi bygger et nytt kombibygg på 3.500 kvadratmeter i Stathelle utenfor Skien
 3. I Norge er de vanligste geofarene relatert til flom og ras, for eksempel snøskred, jordskred/små steinskred, og leirskred (kvikkleire). I de senere årene har myndighetens oppmerksomhet i disse geofare prosessene økt betydelig
 4. Det å stabilisere kvikkleire er mulig, men kostbart. Det gjøres ved å pumpe ned en blanding av sement og kalk, og mikse det med kvikkleira i undergrunnen. Dette har blitt gjort ved utbyggingen av E6 ved Klett. Der kostnaden med å stabiliserer kvikkleira ble beregne til å koste om lag 80 millioner kroner
 5. Det finnes kvikkleire ved BH11 og BH21 ved dybde av 16 -17 m og 12 - 13 m. Totalsondering ble utført i 25 m under terreng. Resultater fra laboratorieundersøkelsene viser et topplag av leire, sand eller silt ned til ca. 12 m dybde under terreng. Videre finnes siltig leire. Det finnes kvikkleire ved BH11 og BH21 ved dybde av 16 -17 m og 12 - 13 m
 6. William (3) falt i synkehull: - Aldri sett dette nede i fjæra. Geologene har vært på stedet der William (3) falt i et synkehull. Nå skal de jobbe for å gjøre badestranda trygg igjen

Kvikkleire - et farlig minne fra istiden - Geo36

Det var den 26. august det først blei kjent at vanskelege grunnforhold har gitt auka kostnader for bygginga av Livsvitskapsbygget i Gaustadbekkdalen. Reint konkret viste det seg at det var uventa mykje kvikkleire i grunnen. - Det er ikkje noko i vegen for å byggja på kvikkleire, men no ser me meir enn det undersøkingane viste, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til. Vestlandet er ikkje dekt av faresonekart for kvikkleire, det er det berre sentrale strok av Austlandet, Trøndelag og delar av Nord-Norge som er. Det betyr ikkje at me er frie for leire, og førekomstar av kvikkleire kan derfor ikkje utelukkast her vest 2020-09-01T20:20:10 Kartverket Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25832. <br /> <a href=https://nedlasting.geonorge.

Elen Roaldset - Naturhistorisk museumKvikkleire i Lier – NRK Buskerud – Lokale nyheter, TV og radio

Bygging av jernbane i kvikkleire: Total makeover for 140

Geovita (Oslo) Sekretær: Kristoffer Kåsin (2014) NGI (Oslo) Medlem: Anders Gylland (2015) Multiconsult (Trondheim) Medlem: Per Arne Wangen (2016) Dr. Tech Olav Olsen (Trondheim) Medlem: Robert Handberg (2016) GeoSafe (Trondheim) Medlem: Sigurdur Mãr Valsson (2019) Statens vegvesen (Molde) Medlem: Simon O'Rawe (2020) Multiconsult (Oslo. Regionalt miljøprogram for jordbruket i Viken og Oslo; Landbruksnæring, skog og klima: Strategisk plan for skogbruk i Oslo og Akershus 2016-2019; Samfunnssikkerhet. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.2010. Forskrift om kommunal beredskapsplikt, av 22.08.2011 Byggeprosjektet med det nye Livsvitenskapsbygget har fått en alvorlig smell etter at det ble oppdaget større mengder kvikkleire enn først antatt i grunnmassen på Gaustad-tomta. Ekstrautgiftene i forbindelse med bygget vil komme på en hel milliard ekstra

Prosjektoversikt - Bane NORAntennekabel til get boksSikkerhet: Her er det høy risiko for skred - DinSideArbeidet med gondol i gang igjen – NRK Møre og Romsdal

Finn medarbeider Kontakt ditt nærmeste kontor DMR OsloDMR Trondhei Geoteknisk rådgivning og prosjektering i forbindelse med refundamenteringsprosjekter, setningsskader. DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning og prosjektering i forbindelse med refundamenteringsprosjekter slik som f.eks. utgraving av kjelleretasje eller utbedring av fundamentering etter setningsskader Oslo lufthavn Gardermoen Geotekniske forhold: I vest er det påvist kvikkleire som må stabiliseres og dels skiftes ut. Det ble beregnet merkostnader for Alternativ Vest i forhold til Alternativ Øst på 2,6 til 3 mrd. kr - avhengig av transportavstand til massedeponi Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei. Glasopor er også meget godt egnet til frostsikring av vei

 • Frühlingsfest sulzbach rosenberg 2018.
 • Schistosomiase.
 • Ski vgs alle ansatte.
 • Stefan hentschel gif.
 • Jobs hennigsdorf bombardier.
 • Vekter xxl.
 • Db abo center.
 • Antall skiver i et brød.
 • Ressursstyring web stjørdal.
 • Zafran restaurant oslo.
 • Radisson blu værnes kontakt.
 • Skully helmet.
 • Arthropods.
 • Dr anke gabriel.
 • Mb maschinenbau bardowick.
 • Acapella download.
 • Gaststätten kelheim.
 • Meag fonds kündigen.
 • Teebaumöl feigwarzen brennen.
 • Kennedy jackie.
 • Judas priest judas rising.
 • Ski stasjon åpningstider.
 • Levende faktorer.
 • Medlemmer av kompani linge.
 • Soltårn.
 • Rute lydighet.
 • Svenja jung unter uns.
 • Airbnb san francisco.
 • Chinchilla levetid.
 • Dankeschön auf russisch.
 • Trysil engerdal buss.
 • Trampoline 1 meter.
 • Ski weltcup ergebnisse.
 • Grunnvann i norge.
 • Saint tropez butikk oslo.
 • Gmail sign in login.
 • Rente pension kreuzworträtsel.
 • Norske mynter og sedler.
 • Nærmeste kfc.
 • Flipperspill pris.
 • 1 live live cam.