Home

Lar retningslinjer 2021

Begrepet retningslinjer brukes også om retningslinjer utgitt med hjemmel i forskrift, disse retningslinjene kategoriseres ikke som nasjonale faglige retningslinjer. LAR-retningslinjen IS-1701. Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighe 1.4 Særlig lovregulering av LAR 19 1.5 Begrensninger 19 2 Opioidavhengighet 20 2.1 Historikk 20 2.2 Opioidavhengighet i Norge i dag 21 2.3 LAR i Norge 22 2.4 Hvem er pasientene i LAR 22 2.5 Hvor mange LAR-pasienter i framtida? 23 3 Metode i retningslinjearbeidet 25 3.1 Hva er faglige retningslinjer? 2 Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling psykisk helsevern og rus, Martin.Ingvald.Blindheim@helsedir.no. Nettversjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no.Ved spørsmål send e-post til redaksjonen@helsebiblioteket.no eller ring +47 464 00 486. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer Rundskriv IK-2/2017 Erstatter IK-1/2009 Saksnr. 2016/1120 . RUNDSKRIV. Dersom du får behandling i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) Statens helsetilsyn gir ikke ny autorisasjon Prøvetaker skal følge de retningslinjer som gjelder for medisinske prøver

Helsedirektoratet IS-1701 Nasjonal retningslinje for

 1. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs
 2. LAR-retningslinjen er under revisjon, og planlegges ferdigstilt i 2019/2020. Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opiodavhengighet fra Helsedirektorate
 3. 2.1 Presisering av bestemmelsene i regelverk/retningslinjer 2.1.1 Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) I § 3 slås det fast at LAR er definert som tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer (TSB) og er derfor å anse som spesialisthelsetjeneste gjennom hele behandlingsforløpet
 4. veien.

Forord - Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert

Anbefaler ikke lenger basal HLR i tre minutter før defibrillering, og anbefaler nå at medikamenter gis etter fire minutter. Les også: De europeiske retningslinjene ble lansert i oktober 2015 Mer: Her er nye retningslinjer for barn Skandinavisk akuttmedisin åpnet i dag med presentasjon av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine nye anbefalinger ved hjertestans for voksne, fra leder Trond Nordseth Beslutningsmyndigheten med hensyn til oppstart og eventuelt avvikling av LAR ligger således hos spesialisthelsetjenesten. Allmennlegers rekvireringsrett er tilsvarende begrenset i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1 tredje ledd bokstav d

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Publisert: 7. juni 2017 Sist endret: 25. april 2019 Dokumentnummer: 5/2017. Dette rundskrivet er opphevet. Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende Antibiotikabruk - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten [Antibiotikaveilederen, 2017. Detaljer. Hjerneslag LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

Publisert: 7. juni 2017 Sist endret: 30. august 2018 Dokumentnummer: 10/2017 Finanstilsynet har fastsatt retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Norske husholdninger har høy og økende gjeldsgrad, og mange enkelthusholdninger har svært høy gjeld - Nye, faglige retningslinjer påvirker ikke i seg selv økonomiske prioriteringer. - Hva med retten til fritt sykehusvalg eller valg av LAR-behandler i annenlinjen? - Fritt sykehusvalg er en rettighet som LAR-deltakere har i dag. LAR-basert på IP er forankret i et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester

Utgitt av Statens helsetilsyn Rundskriv IK- Møllergat

Statusrapporten for LAR 2017 ble utformet som vurdering av hvor behandlingen sto etter 20 år. Denne rapporten bygger på vurderingene i forrige rapport. Debatten om LAR har imidlertid siste år i særlig grad dreiet seg om mulige tegn på stagnasjon kan være uheldige sett i relasjon til antatt størrelse på målgruppen Statusrapport 2017 LAR 20 år Status, vurderinger og perspektiver Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Pål H Lillevold, Ivar Skeie Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Foror Regjeringen fastsetter en ny boliglånsforskrift fra 1. januar 2017. Egenkapitalkravet ved kjøp av bolig er uendret, og bankene skal fortsatt ha fleksibilitet når de gir boliglån Hjerneslag - Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet. 2017. Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling. Leder av Norges Farmaceutiske Forening siden 2017 Han deltar i arbeidet med revisjon av nasjonale retningslinjer for akutt hjerneslag og er leder for Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og

01.01.2017 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2017 Oppdaterte internasjonale KOLS retningslinjer (GOLD) Oppdateringene i GOLD 2017 er vesentlige og reflekterer at det stadig skjer medisinsk innovasjon og utvikling på KOLS feltet. er en sykdom som er karakterisert av en luftstrømsforhindring som ikke lar seg fullt normalisere og reversere Publisert: 2017-09-01 — 06.00 (Oppdatert: 2017-08-30 — 13.13) En ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer er nylig publisert på Helsedirektoratets nettside . Denne inneholder 20 anbefalinger, og erstatter tidligere anbefalinger fra 2009

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - helsenorge

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og

Bobilferie på vingårder - BobilNorges Mest Sexy Kvinne 2012 - Mann

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR

Her finner du retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Læreplangruppene vil bruke disse både som verktøy og referanse i arbeidet med å utvikle nye læreplaner Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen Les også: Nye norske retningslinjer for AHLR for voksne Thomas Rajka, overlege ved barneintensiv seksjon, barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, presenterte de nye retningslinjene på Skandinavisk akuttmedisin. - Ventilasjoner er fremdeles en veldig viktig komponent ved HLR hos asfyktisk hjertestans

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene I 2014 overtok UHR-Lærerutdanning ansvaret for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under forskrift/rammeplan 5 Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU - OJ 28.7.2017, p. 1 Nye retningslinjer for gravide som går på Subutex og metadon. 23. des. 2017 19:00 16:22. smp-stories-top-widget. Kvinner som starter med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bør også starte med langtidsvirkende prevensjon, mener helsemyndighetene 4 Innledning og bakgrunn Kapittel Innledning: Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2015 Tilgrensende/relaterte retningslinjer og veiledere Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem. 2007

14.1Førerkort - Nasjonal retningslinje for ..

norske retningslinjer. 2.2 Faglig forankring Arbeidet har hatt fagpolitisk forankring i tre spesial-foreninger (Norsk forening for geriatri, landets regionale helseforetak ble det på nyåret 2017 konkludert med at slik gjennomgang var unødvendig: Kunnskapsgrunnlaget for ortogeriatri som anbefalt metod Retningslinjer fra Norsk olje og gass inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på beste mulige måte. Les mer om den juridiske betydningen av Norsk olje og gass retningslinjer her Ønsket strengere retningslinjer. Astri Lang, nestleder i Norsk Barnelegeforening, hadde håpet retningslinjene ble enda strengere, og at man la enda mer vekt på «føre var-prinsippet»: - Det vil si ønsket om å unngå potensiell sykdom og skade hos barn som utsettes for LAR-medikamenter i svangerskapet, sier hun Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt

RETNINGSLINJER FOR ETISKE REGLAR Kollektivtrafikkforeningens retningslinjer for etiske reglar er meint å vere ei sjekkliste for tilverking av etiske reglar i det enkelte selskap. 1. Grunnleggande verdiar/visjon 1.1. Føremål og overordna ansvar • Selskapet forvaltar fellesskapet sine midlar på vegne av Tilby avledning. La barnet spille på mobilen, blåse såpebobler eller se i en bok, men husk at noen barn foretrekker å følge med på det som skjer - og det er også greit. Vær rolig og tenk på eget kroppsspråk. Barn blir stressa av stressa voksne. Aldri si «Det gjør ikke vondt» eller «Det er ikke farlig»

9.5.1 Bruk av urinprøver i LAR - Nasjonal retningslinje ..

Finn fagstoff som faglige retningslinjer, anbefalinger, rutiner og skjema og kompetansetiltak for deg som jobber i eller med barnevern Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Idrettsstyret vedtok 14. desember 2017 en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene om databehandling i idretten fra 2004 2017 Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.01.2017 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskole Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2017 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 12-1. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rettelser: 03.01.2018 (§ 3)

Flis i fingeren - Doktoronline

Etiske retningslinjer og varslingsplakat - vedtatt juni 2017 Habilitet og rolleklarhet Folkevalgte og ansatte skal opptrer upartisk og praktisere likebehandling. Kommunens interesser og personlige interesser skal ikke blandes. Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og å tre til side når saken krever det SERAF rapport nr 2/2017 - Statusrapport 2016 Statusrapporten for 2016 er nå ferdig og kan lastes ned. Klikk her for å laste ned Statusrapporten 2016 (pdf) Publisert 7. juni 2017 14:56 - Sist endret 7. juni 2017 14:56. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Etter at regjeringen varslet omgjøring av dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger til femårige masterutdanninger fra 2017, har NRLU arbeidet me Publisert: 2017-11-24 — 05.25 (Oppdatert: 2017-11-23 — 09.33) Kronikk: Erik Fink Eriksen , endokrinolog/professor II ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet ved UiO NIR Generelle CEI 1. udgave 2017 4 1. Forord Dette er første udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren. De generelle infektionshygiejniske retningslinjer blev i udgangspunktet udformet for at forebygge blodbåren smitte og blev derfor først beskrevet

Den 5. april 2017 ble det vedtatt nye bestemmelser om beregning av sykepenger i § 8-28 til § 8-30, § 8-38, § 8-40, § 8-41 og § 8-42. Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2019. Til en selvstendig næringsdrivende ble det fra 1. oktober 2017 gitt sykepenger med 75 prosent av sykepengegrunnlaget Retningslinjer for hvalsafari fra båt. Vi erkjenner relevansen av arbeidet gjort andre steder, spesielt for arktiske farvann, især av AECO og Norsk Polarinstitutt. Vi har bevisst tatt med noe innhold fra disse, samt noen forslag og beskrivelser offentliggjort av Ocean Sounds

Retningslinjer og sikkerhet. Når du bruker YouTube, blir du med i et brukerfellesskap med folk fra hele verden. Alle spennende, nye fellesskapsfunksjoner på YouTube innebærer en viss grad av. retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Vedtatt kommunestyret 20. august 2008 med senere revideringer, siste gang 14. september 2016, pkt 10g tilføyd 18/10 2017. 2 Innhol Innhold Prosjektsider Praksis i lærerutdanningene Barnehagelærerutdanning Retningslinjer for praksisopplæring 2016-2017 Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

Wikipedia har noen anbefalinger og retningslinjer, våre kjøreregler, som hjelper oss til å jobbe mot dette målet. Noen av disse reglene er fortsatt under utarbeidelse, mens andre er godt etablerte og ukontroversielle. Hovedregler Wikipedia har fem søyler. Du trenger. Dagens retningslinjer for gravide i LAR må revideres. Navnet bør endres til «Fertile kvinner i LAR-behandling». Føre-var prinsippet må gjenspeiles i retningslinjene. Anbefalingen om opprettholdelse av LAR-medisiner står i sterk kontrast til andre føre-var anbefalinger for gravid,. 2017 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby felles retningslinjer for muntlig eksamen. Disse retningslinjene skal være gjeldene for kommunene i Follo. For å videreføre dette samarbeidet vil det gjennomføres kurs for sensorer og faglærere på 10 Retningslinjer for god teksting i Norge Undertekster skal gjengi innholdet i et originalverk som ellers ville vært utilgjengelig eller uforståelig for et gitt publikum. Tekstingen består av en serie tekstblokker som hver ligger på skjermen i noen sekunder av gangen. Disse retningslinjene definerer standarden for god teksting av fremmedsprå I mai 2020 ble Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge ferdigstilt. Les mer om dette her. Norsk Barnelegeforenings Generell veileder har et kapittel om smertebehandling som kan være nyttig i behandling av smerter hos barn

Brann i trelavvo – OfotingKle på seg selv - BarnUtestue - Bolig

retningslinjer for svangerskapsdiabetes Åse Torunn R Pettersen April 2017. S earch. Folkehelseperspektiv- triade •Hyperglykemi •Høy pregravid BMI Norge 2017 75 g- 2 timer <5,3 >9,0 Baserer seg på OR 2,0 for uheldig utfall på barna. Nye diagnostiske kriterier Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 21. juni 2017 nr. 837. Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1478, 1 juli 2017 nr. 1089, 24 nov 2017 nr. 1830, 26 okt 2018 nr. 1626 som opphevet ved forskrift 30 nov 2018 nr. 1789, 30 nov. Børre Berglund God Strek AS November 2017. eller la motoren gå på tomgang. RETNINGSLINJER FOR HVALSAFARI FRA BÅT Alle hvalarter er referert til som «hval» i disse retningslinjer

 • Kolloidalt silver öroninflammation.
 • Screenshot facebook machen.
 • Brandy melville copenhagen.
 • Turnerbund steinfurt.
 • Karrieresenteret hedmark.
 • Romantisch essen graz.
 • Kde se točila popelka.
 • Smørstabbtindtraversen.
 • Gjendebu ski.
 • Kortleser canal digital kabel tv.
 • Sanibel 3001 badewanne preis.
 • Rap tekst om livet.
 • Skyvedør maxbo.
 • Eis challenge 2018.
 • Miele pakketilbud.
 • Vorlage prozessbericht.
 • Johannisstr. 2, 10117 berlin.
 • Portanlage.
 • Ralph lauren outlet.
 • Båtförsäljning göteborg.
 • Lager slim.
 • Tsv vilsbiburg schwimmen.
 • Forskjell på kaffe latte og cappuccino.
 • Sett inn kommentar word hurtigtast.
 • Quinoa porsjon.
 • Ibero torreon admisiones.
 • Day home lampe.
 • Tanzschule lars hennef.
 • Fletter video.
 • Nonno pig personaggi.
 • Gwg reutlingen wohnung kaufen.
 • Nevromuskulær sykdom.
 • Lappeteppe baby.
 • Minecraft survival server 1.8 norsk.
 • Unghundens faser.
 • Ballonger til bursdag oslo.
 • Muttersberg rodeln.
 • Culottesteg intervalstegning.
 • Elektrisk strøm engelsk.
 • Leasing zoe 400.
 • Mariero velvære.