Home

Eneeie sameie felleseie særeie

Sameie / Eneeie Felleseie / Særeie - ppt laste ned

For at særeie skal inntre kreves det derimot avtale. Felleseie. Begrepet felleseie gir inntrykk av at alt ektefellene eier blir til sameie. Dette stemmer imidlertid ikke. Under ekteskapet råder hver av ektefellene over sitt, og er i realiteten eneeier av sin formue. Betydningen av at det er felleseie mellom ektefellene viser seg først ved. Sameie og ektefeller. Det kan være forvirrende å sette seg inn i eierforhold og formuesordning mellom ektefeller. Begreper som sameie, eneeie, felleseie og særeie, brukes ofte om hverandre uten at man nødvendigvis har kunnskap om hva disse uttrykkene innebærer Særeie er en betegnelse på formue som eies av den ene ektefellen alene, og som ikke skal likedeles mellom ektefellene. Dette er i motsetning til formue som er felleseie mellom ektefellene. Særeie kan avtales som fullt eller delvis særeie

Vet du forskjellen på felleseie og særeie? Advokat

Begrepene eneeie og sameie - felleseie og særeie . Sameie må ikke forveksles med begrepene felleseie og særeie som sier noe om formuesordningen mellom ektefellene og som avgjør om verdien av en formuesgjenstand skal inngå i delingsgrunnlaget eller holdes utenfor deling ved et skifteoppgjør mellom ektefellene Felleseie og særeie. I familierettslige forhold bruker vi terminologien felleseie og særeie. Dette regulerer således formuesforholdet mellom ektefellene og har ingenting med det reelle eierforholdet å gjøre (om noe er sameie eller eneeie). Dette skillet er det viktig å merke seg For at særeie skal være formuesordningen mellom ektefellene må det avtales i ektepakts form, eller det må være bestemt av giver eller arvelater jf. el. § 42 og 48. Særeie innebærer at ektefellene ved ekteskapets opphør tar hver sitt. Delingen skjer altså etter eiendomsgrensene. Forhåndsavtaler på felleseie eller særeie Det er derfor ved særeie (på en helt annen måte enn ved felleseie) avgjørende å få klargjort hvem som eier hva. Det kan derfor vise seg avgjørende å få fastslått hvorvidt fellesbolig er den eneeie eller ligger i sameie samt hvilken eierbrøk som eventuelt gjelder være særeie. I slike tilfeller vil ektefellene ikke få noe felleseie. Men det er ikke noe i veien for at de blir enige om at for eksempel bare huset skal være den enes særeie, eller at bare båten skal være den andres særeie. Ektefellene har da opprettet delvis særeie, og det som faller utenfor dette blir på vanlig måte felles-eie

Sameie og eneeie: Hva gjeder i et ekteskap? - Codex Advoka

Ved fullt særeie er alt det man eier og senere kommer til å eie ens eneeie. Ved delvis særeie bestemmer man at enkelte eiendeler eller deler av formue bare skal være den ene ektefellens. Hva særeiet omfatter ved delvis særeie må spesifiseres i selve ektepakten. Man kan også tidsbegrense et særeie Det er ikke korrekt. Felleseie er kun en betegnelse på hvordan eiendeler skal deles ved en skilsmisse eller død og sier ingenting om eierforholdet. Det er altså viktig å skille mellom eierskap som for eksempel eneeie og sameie på den ene siden, og formuesforholdet som felleseie og særeie på den andre siden

Forholdet mellom felleseie, særeie, eneeie og sameie. Reglene om felleseie og særeie er altså rene verdiregler som vi bruker til å forklare om verdiene skal likedeles eller skjevdeles ved oppløsning av ekteskapet. Reglene om eneeie og sameie sier på sin side noe om eiendomsretten til en ting, altså hvem som rent faktisk eier tingen både. Særeie er ekteskapslovens betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling dersom et ekteskap opphører. Formue som er særeie står i motsetning til formue som er felleseie (likedeling), men er ikke en motsetning til sameie. Ektefeller kan godt eie en eiendel i sameie og samtidig kan begge to ha særeie, for eksempel i en bolig Særeie er ekteskapslovens (Lov av 4 juli 1991 nr. 47) betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling ved ekteskapets opphør. Formue som er særeie står i motsetning til formue som er felleseie, men er ikke en motsetning til sameie.Ektefeller kan godt eie en eiendel i sameie og samtidig kan begge to ha særeie Særeie Hvis ektefellene ikke er fornøyd med de reglene som gjelder for felleseie, kan de opprette særeie. Særeie betyr at det ektefellene eier eller senere erverver ikke skal deles ved en eventuell skilsmisse. Det kan være ulike grunner for å avtale særeie. En viktig grunn kan som nevnt være e

Eneeie er et begrep i ekteskapsretten som brukes om eierforholdet til ting. Når en ektefelle har eneeie av en ting, vil det si at vedkommende eier tingen og kan fullt og helt disponere over den (fri råderett), uten at det krever samtykke fra ektefellen Særeie ved skilsmisse kan eksplisitt avtales, ved at det opprettes ektepakt. Imidlertid ønsker mange at den andre mottar særeiemidlene ved død, dette kan også avtales (ekteskapsloven § 42). Denne ordningen beskytter ektefellen mot krav fra arvingene, og er meget vanlig. Den kalles «særeie i live - felleseie ved død» Både felleseie og særeie kan ha eiendeler som er eneeie eller sameie. Det er viktig å forstå at formue som er felleseie, kan være den enkeltes eneeie. Felleseie betyr ikke det som ordlyden tyder på, at noe er eid i fellesskap

Særeie: Formue som eies av en ektefelle

Sameie mellom ektefeller - Advokat osl

 1. Utgangspunktet er at ektefellenes midler som ikke på lovformelig måte er gjort til særeie, er felleseie. Vi skal i denne artikkelen se på prinsippene for fordeling av formuesmassen. Spørsmålet om hvem som har rett til å overta de enkelte gjenstandene på skiftet blir ikke behandlet her med unnatak av de gjenstandene som kan tas ut forlodds etter ekteskapsloven § 61
 2. Selv om den andre ektefellen har særeie, er det ikke gitt at den andre ektefellen ikke har rettigheter i særeietingen. Man kan i teorien også oppnå sameie i særeiegjenstander, selv om avtale om særeie ved ektepakt ofte vil trekke i retning av at avtalen/ordningen mellom ektefellene er eneeie for særeiegjenstanden
 3. Man kan si det slik at i sameieforhold eies det meste gjerne i eneeie av hver av partene, mens den vanlige formuesrettslige ordningen blant ektefeller er felleseie, selv om også særeie kan avtales gjennom opprettelse av ektepakt og visse verdier kan være gjenstand for skjevdelingskrav på skift
 4. 3.1 Felleseie/skjevdeling Dersom ingen avta Felleseie er hovedregelen, jf. el. § 56 le er inngått, har ektefellene felleseie. Felleseiet består av begge ektefellenes rådighetsdeler (det som både er eneeie og sameie). Felleseie er altså de midler hver av ektefellene eier ved ekteskapets inngåelse, og det som erverves under ekteskapet
 5. felleseie og skal likedeles, dersom det ikke er avtalt ved ektepakt at hele eller deler av formuen skal være særeie. Men selv om hovedregelen er at felleseie skal likedeles, finnes det her unntak. Felleseiemidler kan likevel holde utenfor deling (skjevdeles) dersom de midlene ble bragt inn i ekteskapet eller mottatt som arv eller gave unde
 6. Mens sameie handler om hvem som eier en eiendel, handler særeie om hvorvidt eiendelen skal likedeles ved et skifte. Særeie (og felleseie) trer altså først i kraft ved ekteskapets opphør. I utgangspunktet vil all verdi som anskaffes i løpet av ekteskapet bli felleseie

Forskjell mellom særeie og felleseie Hvis man ikke inngår avtale om annet, eller det er bestemt av giver eller arvelater, får ektefellene felleseie ved inngåelsen av ekteskap. Det er først ved separasjon/skilsmisse, eller ved den ene ektefellens død, at forskjellen på felleseie og særeie viser seg Sameie; Sameie og eneeie dreier seg om eierforholdet av formuesgjenstanden; eies den av den ene (eneeie) eller av begge ektefellene (sameie). Felleseie og særeie dreier seg om fordelingen av formuesgjenstanden ved et skifte. Om noe er felleseie eller særeie har altså ingenting å gjøre med hvem som eier formuesgjenstanden - Felleseie er ikke sameie. Myndighetene villeder mange ektepar når de har beholdt ordet felleseie, mener jusprofessor og siviløkonom Tone Sverdrup. Delingsreglene ved skilsmisse ble endret på 1990-tallet, uten at begrepet felleseie ble fjernet. I ekteskap uten særeie, står det fortsatt i ekteskapsloven at partene har felleseie

Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av arvelater eller giver.Innledning Hvis ikke annet er avtalt, er midler som tilhører ektefeller felleseie. Dette har liten betydning så lenge ekteskapet består, men innebærer at midlene skal deles likt når ekteskapet opphører Når den ene ektefellen dør, vil enken eller enkemannen enten overta boet uskiftet (altså beholde ektefellenes felles formue som om ingen ting hadde hendt) eller gjennomføre skifte med arvingene.. Avdødes særeie regnes med i avdødes formue, som skal fordeles mellom arvingene. La oss for eksempel si at ektefellene hadde ordinært felleseie verdt kr 1 mill, samtidig som avdøde hadde. Felleseie som kan deles i eneeie og sameie. Særeie som også kan være eneeie eller sameie. Hva menes med skjæringsregelen i § 60? Skjæringsregelen bestemmer ervervstidspunktet (skjæringstidspunktet) for de eiendelene som skal være med i delingsoppgjøret. Formue som erverves etter skjæringstidspunktet, er delingen uvedkommende Begrepet felleseie har kun betydning ved opphør av ekteskapet. De eiendeler som inngår i felleseie er enten eneeie eller sameie. Hvis en ektefelle tar opp lån for å erverve et eller annet og ekteparet har felleseie. Vil lånet og det som er kjøpt tas med i det totale delingsgrunnlaget ved opphør av ekteskapet Rettsgrunnlaget ved sameie mellom samboere . stiftet uten uttrykkelig avtale . Kandidatnummer: 658 . på eiendeler i den andres eneeie, skal tilkjennes vederlag for være der det foreligger en rettsvillfarelse angående rettsvirkningene av felleseie. De kan tro at sameie følger automatisk av felleseieordningen, og derfor unnvære å.

Som samboere er det essensielt å skrive under på en samboerkontrakt for å sikre at dere begge står likt ved et eventuelt brudd.. Å gifte seg kan være økonomisk gunstig for mange, men ønsker dere særeie er det samtidig flere ting dere begge bør være klare over før dere signerer papirene.. I 2010 gjennomføre Synovate en undersøkelse på vegne av Nordea som viste at 2 av 10 har. Det en part eier i eneeie, skal ikke deles, men beholdes uavkortet av eieren. Gjenstand for deling er det man eier i sameie, avhenger delingen av hvilken formuesordning ektefellene har avtalt. Dersom det ikke foreligger avtale, for eksempel om særeie, vil ektefellene ha en formuesordning som kalles felleseie Særeie. Dersom ektefellene ikke ønsker felleseie kan de avtale særeie. Særeie er også et begrep som gjelder formuesordningen mellom ektefellene. Ektefellene kan avtale at det hver av dem eier, og siden kommer til å eie, skal være deres særeie. Ektefellene vil da ikke ha noe felleseie b) Felleseie og særeie. c) Eneeie og sameie d) Likedeling og skjevdeling e) Rettsevne og rettslig handleevne 2. Materielle og formelle vilkår - Materielle vilkår viser til dette: - Formelle vilkår PRAKTISK DEL Oppgave 1 (a-b) Oppgave 2 Oppgave

Ektefellers formuesforhold - herunder felleseie, særeie og

• Felleseie/særeie og eneeie/sameie - Felleseie bare betydning ved skilsmisse - Avvik fra felleseie krever ektepakt (unntak) - Ofte sameie ved lange ekteskap • I praksis bør begge ektefellene skrive under i kontrakten • Særlige regler om felles bolig - Overdragelse krever samtykk Særeie kan også være aktuelt. Beregningen av skjevdeling og særeie kan være meget innviklet. Det kan også bli spørsmål om hvorvidt ektefellen eller samboeren kan kreve kompensasjon fra avdødes dødsbo pga. ekstra innsats for avdøde

Hva er felleseie og særeie, eneeie og sameie? Hvilke sameiebrøker skal legges til grunn? Hvem har råderett over eiendelene, og hvilken betydning har dette på skiftet? Hvem er ansvarlig for gjelden? Er det fellesgjeld eller særgjeld? Hvordan skal verdiene og eiendelene fordeles? Har noen krav på å få overta boligen? Hva er skjevdeling For det første: Særeie er et begrep som utelukkende brukes i ekteskapsloven. Samboere kan ikke ha særeie, da de ikke har noe som er felleseie. Det du tenker på er sannsyligvis begrepsparet eneeie og sameie: Hva den enkelte eier og hva samboerne eier sammen Felleseie er betegnelsen på ekteskapslovens (Lov av 4. juli 1991 nr. 47) normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse/separasjon eller død.. Felleseie betyr ikke det samme som sameie.Ekteskapet medfører ingen endringer med hensyn til hva ektefellene eier om en eiendel kan gå fra å være den enes eneeie til å bli i sameie. om det skal mer til å etablere sameie når ektefellene har særeie som formuesordning. om det skal mer til for å etablere sameie mellom samboere. betydningen av arbeid i hjemmet Felleseie Særeie Sameie Eneeie X X X X . Ektepakt Boligen i Brobekkveien 5 skal være særeie FORMUESORDNING unntatt fra likedeling . Ektepakt Boligen skal være Marte Holms særeie EIERFORHOLD FORMUESORDNIN

Emneord: Felleseie, Samliv og samlivsbrudd, Særeie, Separasjon og skilsmisse, Skilsmissesæreie Jeg er separert, og kan søke om skilsmisse om en måned. Jeg har muligheten til å kjøpe meg en bolig, og lurer på om min eksmann kan ha noe krav på et eller annet om jeg kjøper meg bolig før vi er skilt Begrepene eneeie og sameie må ikke forveksles med begrepene felleseie og særeie, som ikke sier noe om eierforholdet, men kun hvordan eiendelene skal deles ved brudd eller død. Helle Cecilie Lineikro er advokat i advokatfirma Tofte DA og leder av Yngre Advokater i Vest-Agder krets Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt vil ha en formuesordning som kalles felleseie. Det er viktig å være klar over at felleseie ikke er det samme som sameie, som betyr at man eier noe sammen. Felleseie sier kun noe om hva som skal skje med ektefellenes verdier ved en separasjon eller skilsmisse. Hovedregelen er da at felleseiemidlene skal likedeles, det vil si at partenes. Foruten særeie, så sier ikke formuesordningen felleseie noe om hvem som faktisk eier tingen. En ting vil kunne være eid i fellesskap, som sameiere, eller i eneeie. Sameie oppstår der to eller flere eier en ting sammen, og hvis ikke eierbrøken går klart frem, f.eks. ved sameiernes innskudd, så er det en presumsjon for at eierforholdet er en halvpart på hver, se sameigelova § 2 Selv om man har felleseie, kan altså hver av ektefellene ha eiendeler som de eier alene innad i ekteskapet, slik at det kun er verdien av eiendelen som skal deles. Dette betyr at selv om verdien av en gjenstand skal deles likt, kan den ene ha et eneeie i gjenstanden slik at han/hun har rett til å overta selve eiendelen

Forskjellen på felleseie og særeie / Osloadvokaten

Hva er felleseie og særeie, eneeie og sameie? Hvilke sameiebrøker skal legges til grunn? Hvem har råderett over eiendelene, og hvilken betydning har dette på skiftet? Hvem er ansvarlig for gjelden? Er det fellesgjeld eller særgjeld? Hvordan skal verdiene og eiendelene fordeles Skillet mellom eneeie og sameie er først og fremst av betydning for råderetten over eiendelen. Hvis noe er i en ektefelles eneeie er utgangspunktet at denne kan råde fritt over eiendelen. Ektefellen kan i utgangspunktet selge, si opp, pantsette, leie bort, ødelegge, osv. eiendelen dersom den eies i eneeie Felleseie betyr ikke at alt skal deles likt. Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke annet er spesielt avtalt (særeie). Dette betyr at formuen skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører. Men at formuen skal deles betyr ikke at det skal deles likt De kan velge å ha såkalt felleseie, og det krever ingen spesielle handlinger. Men hvis de velger å ha særeie som økonomisk samlivsform, krever det at de inngår en formell ektepakt der særeiet nærmere beskrives. Felleseie er dessuten et rettslig begrep der ordlyden og virkeligheten ikke stemmer så godt overens

Særeie mellom ektefeller kan avtales ved ektepakt som et alternativ til loven hovedregel om felleseie. Et særeie kan være helt eller delvis, dvs. at det enten kan omfatte alt ektefellene eier, eller bare visse deler av det. Har man avtalt særeie, blir ting som trer i stedet for midler som er særeie også særeie Penger og ting som er felleseie «Felleseie» og «særeie» er ord som brukes for å si hva som skal deles. Det er bare ting og penger som er «felleseie» som skal deles. Hvis ektefellene ikke har avtalt noe annet har de «felleseie». Du kan lese om «særeie» på side 11. 1.4 Ektefellenes felles «verdier» minus gjel Særeie i livet - felleseie ved død. Man kan også avtale et såkalt særeie i livet - felleseie ved død. Det betyr at det er særeie ved en skilsmisse, men at midlene blir fordelt til lengstlevende som om man hadde felleseie når den ene dør

Ekteskapets alternative formuesordninger; felleseie og særeie

FELLESEIE. SÆREIE. ENEEIE. SAMEIE I dette kapitlet (og andre steder i denne boka) bruker vi fire begreper som alle ender med -eie. La oss sammenfatte hva som ligger i dem. ENEEIE:. Redegjør kort for hva som menes med begrepene felleseie, særeie, sameie og eneeie. Kandidatene bes her om en kort redegjørelse av de nevnte begrep. Kandidatene bør da ikke gå i detalj, og hele poenget må være at kandidatene får vist at de skjønne hva begrepene innebærer samt forskjellene mellom dem

Mens det ved eierforhold skilles mellom eneeie og sameie, om en eiendel eies av en part alene eller av flere parter sammen, skilles det ved formuesforholdet mellom felleseie og særeie. Felleseie Hovedregelen etter ekteskapsloven er at ektefellenes verdier ved en skilsmisse skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld jfr. ekteskapsloven § 58 (1)

Særeie har rettsvirkning både for natural- og verdikrav. Ektefellene kan eie ting i sameie selv om det foreligger et særeie, eller den ene ektefellen kan ha fullstendig eneeie. Det kan også bestemmes at arv og gave skal være mottakers særeie. En ektefelle har ikke krav på å sitte De fleste får frem at formuesordningene særeie og felleseie er noe annet enn eierforholdene sameie og eneeie. Enkelte bommer imidlertid på dette, og det er for svakt, se pkt 4. De kandidater som får frem noe fornuftig om hva ektefellers formuesordning egentlig er for noe, må premieres for det. Oppgaven spør etter en sammenligning sameie. man eier noe sammen. eneeie. man eier noe alene. særeie. skal holdes utenfor likedeling. felleseie. alt ektefellene eier minus særeie - skal likedeles. skjevdeling. kan kreves holdt utenfor likedeling. det du eide før du giftet deg. kan skjevdeles. det du arver Likedeling, særeie og felleseie . Har ikke ektefellene ved ektepakt har avtalt at deres formuesgjenstander skal holdes utenfor deling i utgangspunktet er denne ektefellens eneeie. Sameie mellom ektefeller vil likevel kunne stiftes gjennom felles erverv, avtale, giver eller arvelaters bestemmelse,. Etablering av samlivsforhold, enten det gjelder inngåelse av ekteskap, (mellom mann og kvinne eller par av samme kjønn) eller samboerforhold får som regel stor økonomisk betydning partene i mellom. Ikke alle er seg dette like bevisst. Tillitsforholdet mellom dem, og troen på at forholdet vil vare, fører ofte til valg av løsninger som fremtrer som [

Ektepakt - Særeie skjevdelingsretten felleseie deling

Felleseie er ikke det samme som sameie, men er eiendeler hvor verdien som skal likedeles på skiftet etter fradrag av hver ektefelles gjeld. Det vil si eiendeler som ikke er særeie, ikke skal skjevdeles, og heller ikke skal holdes utenfor etter ekteskapsloven § 61 Dette gjelder både eiendom i felleseie og særeie. Det har ingen betydning om eiendommen gis som gave eller om det er et salg mellom ektefeller. Dersom eiendom overdras ved den ene ektefellens død gis det fritak for dokumentavgift ved overdragelse av eiendom til gjenlevende ektefelle. Dette gjelder både eiendom i felleseie og særeie Under ekteskapet kan gjenstander som er felleseie tilhøre den enkelte ektefelles rådighetsdel fullt ut, som såkalt eneeie, men gjenstandene kan også være i sameie dersom disse er anskaffet i fellesskap. Ved verdier som er felleseie trekker du normalt fra gjelden fullt ut, slik at nettoverdien deles 50/50

PPT - Forelesninger i familierett vårsemesteret 2009

Økonomisk forhold mellom ektefeller og samboere Huseiern

 1. Sameie - Ektefeller kan ha sameie til et objekt, der begges eierandel anses som særeie. Skifte - Arveoppgjør, der avdødes formue fordeles i henhold til arveloven og eventuelt et testament. Særeie - Ekteskapslovens betegnelse på formue/eiendeler som ikke inngår i felles eiendom ved et ekteskaps opphør
 2. Var hytta sameie eller eneeie? Kvinnen var formelt eneeier Hyttetomten var kjøpt for 138 000,- i 1994, mens hytta ble oppført i perioden 1995-1999. Det aller meste av arbeidet med oppføringen av hytta ble gjort av den avdøde samboeren som var tømr..
 3. - de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie - delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler
 4. Eneeie og sameie, felleseie og særeie, råderett over eiendeler, opplysningsplikt, fordeling av økonomiske forpliktelser, ansvar for gjeld m.m. Eboka tar også opp økonomiske og juridiske forhold vedrørende ektefeller og barn
 5. Særeie/felleseie I mange tilfeller er hensikten med en ektepakt å sikre seg særeie ved et eventuelt skifte, mens man ønsker å tilgodese lengstlevende med de fordeler et felleseie gir ved dødsfall. Man kan da avtale «særeie i live - felleseie ved død» uten at dette er i strid med livsarvingenes pliktdelsarv etter Arveloven

Vi fant 11 synonymer til SAMEIE. sameie består av 4 vokaler og 2 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen I sameier kan det oppstå mange konflikter sameierne i mellom, og for utenforstående tredjemenn kan det være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til sameiet. Jusstorget hjelper med en oversikt over lover og regler som regulerer sameier og råd og tips om hva du bør passe på når du eier noe sammen med [ Sameie foreligger der to eller flere personer eier en ting sammen. Sameieobjekter kan være en fysisk gjenstand eller en rettighet, eneeie, selv om det er en del av felleseie. Ekteparet spleiser på en campingvogn til kr 75 000, slik at Kari kan være med Lars på fisketurer Selv om du er gift, vil du eie visse ting alene (eneeie), eller sammen med din ektefelle eller andre (sameie). Du kan eie noe alene selv om du og din ektefelle har felleseie. Felleseie betyr at verdien av det dere eier ved et eventuelt oppgjør, enten som følge av skilsmisse eller ved død, i utgangspunktet skal deles likt mellom dere Ektefellearv særeie. Felleseie og særeie er begreper som får betydning når en gift person avgår ved døden. Det er betegnelsen på formuesordningen mellom ektefellene innbyrdes så lenge ekteskapet består Særeie er ekteskapslovens (Lov av 4 juli 1991 nr

Særeie. Opprettelse av særeie er den måten ektefeller kan avvike fra lovens utgangspunkt om felleseie på. Ekteskapslovens § 42 åpner for at ektefeller ved ektepakt kan avtale at det de eier eller senere erverver skal være unntatt fra deling I likhet med felleseie får særeie liten betydning så lenge ekteskapet. Sameie. Et ekteskap innebærer som utgangspunkt ikke noen endring i. eierforhold. Det den ene ektefellen fullt og helt eier, har han eller hun i. eneeie. Det er imidlertid vanlig at ektefeller har eiendeler i sameie. Dette Sameie i felles bolig Selv om du er gift, vil du eie visse ting alene (eneeie), Særeie eller felleseie: Hva skjer ved samlivsbrudd Det å gifte seg anses å være en kjærlighetserklæring mellom to personer og et løfte om trofasthet og. Departementet vil i likhet med Stiftelsestilsynet understreke at innholdet i begrepsparene eneeie/sameie og særeie/felleseie ikke er det samme. Hvem som rent faktisk er eier av den aktuelle eiendommen, er uten betydning all den tid den er klagers særeie Delvis særeie. Særeiet kan begrenses til å omfatte kun enkelte eiendeler. For eksempel kan den ene ektefellen ha særeie på boligen mens den andre har særeie på bilen, selv om alt annet er felleseie. Dette kan bestemmes og begrenses på mange forskjellige måter og er helt individuelt for hvert enkelt ekteskap

Skilsmisse: Les den store skilsmisseguiden

 1. Særeie og felleseie er betegnelser på formuesordningen mellom ektefeller. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk ved ekteskap. Derfor er det fullt mulig for ektefeller å avtale at alt eller deler av deres formue ikke skal deles ved brudd og derfor ikke anses som felleseie, men som særeie
 2. At særeie opphører, er imidlertid ikke ensbetydende med at begge ektefellene blir eiere av formuesgodet. Begrepene særeie og felleseie har først og fremst betydning ved delingen av boet etter ekteskapets opphør. At ektefeller har felleseie, er ikke ensbetydende med at ektefellene eier formuesgodene i lag (sameie)
 3. Hva er felleseie? Alt det ektefellene eier, både i sameie og i eneeie, unntatt særeie. Hvilke delingsregler har ekteskapsloven for formue som er felleseie? Likedelingsregelen i §58 Skjevdelingsregelen i §59. Hva går skjevdeling ut på? Dette er for midler som ikke er brakt inn med felles innsats
 4. Læringsutbytte Kunnskaper: Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om de regler som gjelder: - Ektefellers underholdsplikt - Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler, herunder eneeie og sameie, ektefellers råderett over egne eiendeler, ektefellers ansvar for gjeld og betydningen av gaver mellom ektefeller - Formuesforholdet mellom ektefeller, herunder felleseie og særeie; adgang.
 5. Særeie innebærer at verdien av for eksempel aksjer, bolig, eller platesamling ikke skal være gjenstand for deling ved en skilsmisse - uavhengig av om man eier sammen eller alene. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk hvis man gifter seg. Særeie må avtales i ektepakt, og kan gjøres både før og under ekteskapet
 6. Behov for synonymer til FELLESEIE for å løse et kryssord? Felleseie har 5 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett

Det skilles her mellom felleseie, som er lovens hovedregel, og særeie, som forutsetter en spesiell avtale mellom ektefellene. Felleseie er en ordning som får betydning for skifte av verdier i forbindelse med dødsfall eller oppløsning av ekteskap, og må ikke sammenblandes med sameie, som juridisk sett er noe annet Særeie er en forhåndsavtale om skilsmissedeling, - Felleseie er ikke sameie. Over 20.000 skilsmisser og separasjoner i fjor: Slik gifter du deg best for å gjøre en skilsmisse enklere. Du får ikke halvparten ved skilsmisse. Annonsørinnhold. Slik beholder barna arven LES MER sondringen mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie - delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler Boken er primært ment å dekke læringskravene i familierett første studieår ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, men vil være av interesse også for andre som er opptatt. Sameie, eneeie, felleseie og særeie •Eiendelen tilhører den som har kjøpt den/brakt den inn -eneeie •Er gjenstanden anskaffet felles er den begges -sameie •Alt ektefellene eier inngår som utgangspunkt i felleseie ved skilsmisse eller død •Særeie er eiendeler som faller utenfor felleseie gjennom avtale eller pålegg fra give

Særeie krever ektepakt Huseiern

 1. En ektefelle som har særeie, eller som holder midler utenfor delingen etter § 59, kan gjøre følgende fradrag for gjeld i formue som er felleseie: a. Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er felleseie, kan det kreves fullt fradrag for hvis ikke noe annet følger av bokstav b
 2. Ektefelle har da opprettet delvis særeie og det som faller utenfor blir på vanlig måte felleseie. Enkelte gjenstander kan bli særeie gjennom at en arvelater eller at en giver bestemmer at arven eller gaven skal være den ene ektefellens særeie. Sameie i gjenstander til tross for fullstendig særeie
 3. Særeie. er også et begrep som gjelder formuesordningen mellom ektefellene. Ektefellene kan avtale at det hver av dem eier, og siden kommer til å eie, skal være deres særeie. Ektefellene vil da ikke ha noe felleseie. Ektefellene. kan også avtale delvis særeie, for eksempel at bare boligen skal være. særeie
 4. Kjøp 'Ektefelle med eget firma, hva du bør vite' av Otto Risanger fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, E-bok | 978827691301
 5. Særeie er ekteskapslovens (Lov av 4 juli nr. 47) betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling ved ekteskapets opphør. Formue som er særeie står i motsetning til formue som er felleseie, men er ikke en motsetning til sameie. Ektefeller kan godt eie en eiendel i sameie og samtidig kan begge to ha særeie
 6. Ektefellenes formuesforhold er reglene om hvordan ektefellenes formuer skal fordeles etter ekteskapets opphør, hvilke avtaler ektefellene kan gjøre om delingsoppgjøret og hvilken rådighet ektefellene har over sine eiendeler under ekteskapet. Reglene om ektefellers formuesforhold er gitt i ekteskapsloven av 4. juli 1991

Særeie - Wikipedi

 1. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til - de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie - delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler Boken er primært ment å dekke.
 2. nelig formuerett. Særeie/felleseie. kun i ekteskap. Utganpgspunkt: eier egne ting, jf. el. § 31. Urimelig om det gjelder hus/bo/knyttet til, se el §§ 32 og 33. Samboerforhold. Oppgjørsregler ved opphør av ekteskap. Sameie. faktisike og juridiske rådighete
 3. Eneeie - du eier noe alene Sameie - eier noe sammen 44. De tingene de eier sammen 45. Felleseie vil si at hvis man skal skille seg tar man alt begge eier og deler på to. hvis det er særeie deles det etter hva man har avtalt på forhånd. 46. Hva går hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld ut på

ekteskaps- og samboerrett avdeling kunnskarav god kunnskap om hvilke særlige regler som gjelder for ektefellers og samboers eieforhold, råderett og ansva Har man automatisk sameie når man gifter seg? Vi har ikke satt opp noen form for avtale eller testamente. Vil det da si at alt vi eier er felles uansett hvem sitt navn det står i? Og hvordan blir det ved et eventuelt dødsfall eller skilsmisse? Nå har vi både bil, skuter, campingvogn og henger i m..

Skilsmisse: Les den store skilsmisseguiden!Når kan et tyveri karakteriseres som naskeri
 • Hilton hua hin deluxe room.
 • Kräftan stjärntecken engelska.
 • Norsk fårehund.
 • Sieg immobilien.
 • Skyvelære wiki.
 • Gravid 12 5.
 • National mall.
 • Sony walkman phone.
 • Tourists attractions wales.
 • Update foxit reader.
 • Kan man kreve en hund avlivet.
 • Ungdomsklubb bærum.
 • Flaxlodd 1 million.
 • Jim parsons height.
 • Andel karbohydrater i kosten.
 • Udo lindenberg cello noten.
 • Ford f 950.
 • Ellen nyqvist instagram.
 • Afghanistan irak konflikt.
 • Canyon concept store.
 • Norsk design barneklær.
 • Målfrid gausel ny bok.
 • Anlast.
 • Flerkoneri.
 • Høy fibrinogen.
 • Nyutdannet revisor lønn.
 • 50 km falun 2015.
 • Rox musicbar scs.
 • Baderomsgulv belegg.
 • Stadtbücherei linz dornach.
 • Trommelbrems bil.
 • T.a.b.s download.
 • Raute winkel berechnen.
 • Regne ut liter.
 • Deichstadtfest neuwied 2018.
 • La laguna teneriffa sehenswürdigkeiten.
 • Arturo vidal manchester united.
 • Kabel om2 om3.
 • Katyn snl.
 • Hva betyr sammenligning.
 • Beste oliven på glass.